COM ESTÀ ORGANITZADA?

La Junta

La Junta Directiva de l’AFA, tal com diuen els seus Estatuts representa, regeix i administra l’associació. Està composada per la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies, càrrecs que són exercits per persones diferents i que són elegits a l’Assemblea General.

Les persones elegides per aquests càrrecs els exerceixen durant un període de dos anys, tot i que poden ser reelegides.

La Junta és qui convoca l’Assemblea General que, necessàriament, s’ha de reunir en sessió ordinària un cop l’any entre el setembre i el juny, i en totes les sessions extraordinàries que es consideri convenient.

Les comissions

Els col·laboradors de l’AFA ens organitzem en diferents comissions o grups de treball per abordar els diferents temes i no duplicar tasques. Actualment, les comissions que tenim són les següents:

  • Comissió de comunicació: el seu objectiu és mantenir oberta una línia de comunicació amb totes les famílies membres de l’AFA per tal que la informació arribi de manera més ràpida i fluïda, així com ésser un punt de referència per aquells que necessiten quelcom de l’AFA. La comissió de comunicació s’ha encarregat de dissenyar, elaborar i també de mantenir la web de l’AFA.

  • Comissió de famílies: aquesta comissió té la finalitat de potenciar la participació de les famílies en diferents activitats, algunes vinculades amb la docència i el funcionament de l’institut, altres vinculades de manera més general amb els nostres interessos com a pares. Actualment té dues línies de treball, la primera línia és la que es relaciona amb els delegats de classe portant la coordinació entre els delegats, l’equip directiu de l’institut i l’AFA; la segona línia són les xerrades de l’escola de pares, que s’ofereixen de forma periòdica a l’institut.