LES ACTIVITATS

INFORMACIÓ SOBRE CADA UNA DE LES ACTIVITATS :

 

ANGLÈS  

FRANCÈS  

STREET DANCE

ZUMBA 

DIBUIX  

FOTOGRAFIA

      ROBÒTICA      

MÚSICA


ANGLÈS


ANGLÈS 1 (dilluns de 16 a 17 h)

Anglès per a alumnes de 1º ESO.

Mitjançant activitats lúdiques i jocs a l’aula s’aprofundeixen i es repassen els coneixements d’anglès que es fan a l’institut.
Es treballa especialment l’expressió oral i la comprensió escrita a través d’exercicis referents a la vida quotidiana i a situacions en les que els estudiants es poden trobar.
Finalment, son els mateixos alumnes els que guien el seu propi aprenentatge a través de jocs, apps, exercicis orals i escrits.

Màxim 10 alumnes.

ANGLÈS 2 (dilluns de 17 a 18 h)

Anglès per a alumnes de 2º ESO

Mitjançant activitats lúdiques i jocs a l’aula s’aprofundeixen i es repassen els coneixements d’anglès que es fan a l’institut.
Es treballa especialment l’expressió oral i la comprensió escrita a través d’exercicis referents a la vida quotidiana i a situacions en les que els estudiants es poden trobar.
Finalment, son els mateixos alumnes els que guien el seu propi aprenentatge a través de jocs, apps, exercicis orals i escrits.
Màxim 10 alumnes.

 


FRANCÈS


FRANCÈS 1 – (dimarts de 16 a 17 h)

Elemental I-Curs per a alumnes principiants.
Francès nadiu. Ensenyo de manera lúdica el francès, tenint en compte el més possible els temes d’interès dels alumnes. Una bona part de l’ensenyament es basa en les interaccions entre els alumnes per facilitar els intercanvis de coneixements i reforçar el que han adquirit (un alumne que explica alguna cosa a un altre consolida els seus coneixements). A través de jocs, representacions, lectures, músiques, petits exercicis… treballem la pronunciació, la comprensió,  l’expressió escrita i oral i abordem les regles elementals de gramàtica.

Màxim 10 alumnes.

FRANCÈS 2- (dimarts de 17 a 18 h)

Elemental II – Curs per a alumnes amb un nivell bàsic?.
Francès nadiu, ensenyo de manera lúdica el francès, teninet en compte el més possible els temes d’interès dels alumnes. Una bona part de l’ensenyament es basa en les interaccions entre els alumnes per facilitar els intercanvis de coneixements i reforçar el que han adquirit (un alumne que explica alguna cosa a un altre consolida els seus coneixements). A través de jocs, representacions, lectures, músiques, petits exercicis… treballem la pronunciació, la comprensió i l’expressió escrita i oral i abordem les regles de gramàtica.
Màxim 10 alumnes.


STREET DANCE (dimarts de 16.30 a 17.30 h)

 


ZUMBA ( dimarts de 19 a 20 h)


Activitats per a Joves.
Ideal per a tots, perquè  el que és important és l’actitud!
Com funciona:
L’entrenament no té per què ser dur. Fusionem moviments d’alta i baixa
intensitat per a gaudir d’una festa d’acondicionament físic amb intervals
per cremar calories. Tot això al ritme de la música més actual.
Beneficis:
Un entrenament complet que combina tots els elements del
condicionament físic: treball, equilibri i flexibilitat, augment d’energia i
moltíssims altres beneficis increïbles dels que gaudiràs després de cada
classe.


DIBUIX i PINTURA (dimecres de 16 a 17 h)


A través de les Arts Plàstiques farem unes classes enfocades a descobrir l’art, estimular la
creativitat i l’expressió dels nois/es i així poder desenvolupar tot el seu potencial. Treballarem
tècniques de dibuix i de color a partir de diferents materials: llapis, rotuladors, carbonet,
pintura, goma eva, cartrons, teles, etc.

Segons el grup i els seus interessos podrem també
explorar el món de l’il·lustració o del còmic. Arprendrem a concebre’l des del seu inici:
treballant el personatge, ideant un storyboard tot aplicant les tècniques de dibuix i color que
haurem practicat abans.


MÚSICA


INSTRUMENTS
La pràctica instrumental és el que dona significat a l’aprenentatge musical
en si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de
l’alumnat. La resta d’assignatures s’organitzaran a l’entorn de l’instrument
per tal de permetre i a la vegada facilitar-ne el seu aprenentatge i progrés.
Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i respectant
sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi ràpidament una certa
autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte el rigor en la
producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició
corporal . De la mateixa manera es procurarà que l’alumne prengui
consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a
terme sense oblidar que des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la
música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per
ells.
A mida que vagi evolucionant, s’intensificarà el grau de perfeccionament
dels objectius citats anteriorment per tal d’augmentar la destresa amb el
propi instrument. Com a part del procés d’aprenentatge i seguint l’ideari
de l’escola, s’animarà a l’alumne a formar part d’alguna de les agrupacions
per tal de poder gaudir del fet musical en grup, i a la vegada valorar
l’esforç personal com a resultat col·lectiu.
Les classes són individuals i la dedicació horària (½h, ¾h o 1h) dependrà
del nivell que s’estigui cursant i de l’evolució de cada alumne. Les classes
es realitzen a l’Institut.
Durant el curs hi haurà dues convocatòries (de caràcter opcional) a les que
els i les alumnes es podran presentar als exàmens oficials realitzats per la
ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music).

LLENGUATGE MUSICAL
El llenguatge musical és una assignatura fonamental dins el procés global
de l’aprenentatge musical de qualsevol alumne i en aquesta s’aprofundirà
en l’aspecte més cognitiu de la música.
Aquestes classes es realitzaran en grups per nivells seguint el curs escolar
amb un professor/a cada 10 nens. En aquesta activitat es treballaran els
continguts concrets del llenguatge de la música que permetran
evolucionar amb l’instrument com són la percepció auditiva, la lectura
rítmica i melòdica, i la teoria. Aquestes classes es realizen a l’EMAC.
Durant el curs hi haurà tres convocatòries (de caràcter opcional) a les que
els i les alumnes es podran presentar als exàmens oficials realitzats per la
ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music).
AGRUPACIONS
Amb la plena convicció de que la pràctica en grup ajuda a vincular el fet
musical amb el social, l’esforç de l’escola s’ha encaminat a consolidar grups
estables, i a dia d’avui, l’EMAC compta amb cinc orquestres simfòniques,
tres big bands, tres cors i diferents combos.
Entenem que l’aprenentatge de la música va molt més enllà d’ensenyar
unes destreses amb el propi instrument i per això volem donar molta
importància en els valors socials, intel·lectuals, actitudinals i de creació
d’hàbits que configuren l’educació musical com a un procés integral.
Per tal de donar un sentit final en el treball que dia a dia fan les
agrupacions, donem molta importància a la realització de concerts,
moment en el que es vinculen a la vegada tots els objectius que ens
plantegem amb aquesta activitat. És davant d’un públic on mostrem el
treball personal i col·lectiu, valorem l’esforç individual com a element
indispensable pel resultat del grup i a la vegada gaudim d’aquest mitjà
d’expressió i comunicació que significa la música.
Els objectius concrets que emmarquen la pràctica musical en grup són:
– Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i com a
mitjà d’expressió cultural dels pobles i les persones.
– Adquirir i desenvolupar la sensibilitat musical a través de la
interpretació i del gaudi de la música de les diferents èpoques, gèneres i
estils, per a enriquir les possibilitats de comunicació i de realització
personal.
– Interpretar davant d’un públic amb la suficient seguretat en un
mateix i a la vegada, comprendre la funció comunicativa de la
interpretació musical.
– Ser conscient de la importància del treball individual i adquirir
tècniques d’estudi que permetran una major autonomia en el treball i el
criteri necessari per a valorar-lo.
– Valorar la participació pròpia i individual i la consciència del treball
en grup en la realització d’activitats artístiques
– Mostrar sensibilitat, interès i criteri propi cap a les diferents
manifestacions artístiques presents en la nostra societat (música, dansa,
teatre, cinema, museus …).

TIPUS D’AGRUPACIONS:
Coral: L’activitat coral es considera també una assignatura bàsica dins el
procés global d’aprenentatge de qualsevol alumne. El cant coral permet a
qualsevol persona desenvolupar-se musicalment d’una manera natural, tal
i com ho ha fet d’una manera verbal amb la llengua materna: utilitzant
l’instrument inherent a l’ésser humà, la veu. La veu és l’instrument amb el
qual expressem les nostres emocions d’ençà que naixem. És un reflex del
nostre interior, expressa d’una manera molt íntima i vital el que sentim.
Per aquesta raó creiem que el cant coral té un valor molt important que
incideix directament en l’expressió i la comunicació dels nens i joves, a
més de reforçar l’aprenentatge musical i verbal, la lectura musical,
l’afinació, l’educació i la cura de la veu.
Orquestra simfònica: Per a tots aquells alumnes d’instruments clàssics
(menys el piano i la guitarra) la pràctica orquestral és una gran oportunitat
per a posar en pràctica de manera grupal els coneixements apresos en la
classe individual i a la vegada un espai on relacionar-se a partir de la
música amb alumnes d’edats similars. Actualment hi ha cinc orquestres
simfòniques:
• Orquestra d’iniciació: alumnes d’entre 6 i 8 anys
• Orquestreta: alumnes d’entre 9 i 11 anys
• Orquestra Allegretto: alumnes d’entre 12 i 14 anys
• Orquestra Picolina: alumnes d’entre 15 i 17 anys
• Orquestra Symphoni: alumnes de 18 anys en endavant
Big Band: Està destinada a tots aquells alumnes que toquen instruments
de vent-metall (trombó, trompeta) i vent fusta (saxos tenors, altos i
baríton). En aquesta formació també hi té cabuda una base rítmica
formada per: piano, baix elèctric o contrabaix, guitarra i veu.
La finalitat de les Big Bands és divertir-se i relacionar-se fent música
moderna amb altres alumnes. Es treballa un repertori molt variat d’estils:
Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock, etc… i també es treballa i es dóna
molta importància a la improvisació lliure de cada alumne amb el seu
instrument.
Combos: Són agrupacions més reduïdes que les Big Bands i orientades a
qualsevol instrument. El principal objectiu és divertir-se i relacionar-se fent
música moderna amb altres alumnes. Es treballa un repertori variat
d’estils: Jazz, Swing, Bossa Nova, Funk, Rock, etc … i també es dóna molta
importància a d’improvisació lliure de cada alumne amb el seu instrument.
La flexibilitat quant a instruments i nombre de participants permet iniciar
amb facilitat grups nous, en funció de la motivació de l’alumnat i el seu
nivell. Aquestes activitats es realitzen a l’EMAC (C/ Llull 51-55, 1r 4a)